Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

          ตามที่ได้ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2566 นั้น 

          สมาคมศิษย์เก่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง ดังเอกสารที่แนบ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา