Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2566
 

           ด้วยนายศุภสวัสดิ์ วัฒนคุณโชติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

           อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงออกประกาศการรับสมัครและการ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด
แบบฟอร์มสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผุ้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (วาระปี 2566-2568)

 
 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา