Accessibility Tools

ประกาศกําหนดการดําเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง กําหนดการดําเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

               เพื่อให้การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปตามเจตนารมณ์และ วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาจึงออกประกาศ เรื่อง กําหนดการดําเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานธุรการ