Accessibility Tools

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

                ด้วยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดําเนินการ เลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการ เลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล