Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

                เพื่อให้การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
ในเวลาราชการเท่านั้น  ณ งานวินัยและนิติการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล