Accessibility Tools

ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

                ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แสดงประวัติ วิสัยทัศน์แนวทางการบริหาร การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ