Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

ประกาศคณะทํางานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
(แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
 

                  เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง ก่อนวาระ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงตั้ง ใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ภายในวันที่ ๗-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในเวลาราชการ) ณ งานวินัยและนิติการ ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ