Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
เรื่อง รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ

                   ด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําตามมาตรา ๑๖ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. ๒๕๔๗ ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ เนื่องจากไปช่วยราชการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม .. ๒๕๑๕ นั้น 

                   เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง ก่อนวาระ จํานวน คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๙๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สั่ง วันที่ สิงหาคม .. ๒๕๖๕ ประกอบกับข้อ () แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา .. ๒๕๕๘ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จึงออกประกาศเกี่ยวกับ การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) ดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัคร

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ