Accessibility Tools

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง)

                   ด้วยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน ตําแหน่งที่ว่าง) ได้ดําเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ