Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

                    ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในใข้อ 8(3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 1300/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
แบบฟอร์มการสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ