Accessibility Tools

ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

                    ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นั้น
                    อาศัยอำนาจตามมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวนสี่คน ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ