Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์จาก หน่วยยานพานะ งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการขอใช้รถ ในกรณีขออนุญาตใช้รถราชการ/ รถบัสปรับอากาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            ประชาสัมพันธ์จาก หน่วยยานพานะ งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
            แจ้งผู้ขอใช้รถ ในกรณีขออนุญาตใช้รถราชการ/ รถบัสปรับอากาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ทุกหน่วยงานเขียนใบอนุญาตขอใช้รถ พร้อมกับแนบคำสั่ง หรือโครงการ หรือต้นเรื่อง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) มาด้วยทุกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

   

 

  ที่มา : สํานักงานอธิการบดี