Accessibility Tools

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ

            ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา  13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
            ทั้งนี้ สามารถตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ได้ที่ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ (ขออนุญาตจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเท่านั้นค่ะ)

   

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี