Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อตรวจสุขภาพผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 และประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มเติม

                   ประกาศรายชื่อตรวจสุขภาพผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ตรวจสุขภาพวันที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
  แบบตอบรับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2566 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา