Accessibility Tools

ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประจำปีการศึกษา 2564

                    เพื่อให้เงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงสมควรจัดระบบการให้ทุนการศึกษาเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายการใช้งบประมาณ
                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุนไว้ ดังต่อไปนี้

   ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
   ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
   ใบสมัครขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร

 

  ที่มา : งานบริหารบุุคคล