Accessibility Tools

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกรายเดือน (แบบ สขร1 - จำแนกรายเดือน)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จําแนกรายเดือน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ