Accessibility Tools

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร1 - สรุปรายชื่อผู้เสนอราคา)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ