Accessibility Tools

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ