Accessibility Tools

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เดือน ตุลาคม 2564
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ