Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                    โครงการ ปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ
 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ