Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น
                  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                  
                   1. เดิม
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสําหรับการปลูกกัญชากัญชง จำนวน 23 รายการ 
                      ใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสําหรับการปลูกกัญชากัญชง จำนวน 18 รายการ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี