Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                    1. โครงการครุภัณฑ์อาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ