Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

                    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                    1. โครงการหุ่นจําลองมนุษย์ จํานวน 6 รายการ จักรยานวัดงาน จํานวน 1 รายการ

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม