Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 8 รายการ
                    2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
                    3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย