Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 


                    1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
                    2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่)
                    3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซีลซองสเตอร์ไรด์
                    4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงตรวจ(Exmintion bed)
                    5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งปั่นผสมสารละลาย(Vortox Mixer)
                    6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดความชื้นระบบแห้งอัติโนมัติ(แบบตั้ง)
                    7. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
                    8. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว
                    9. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหั่นบางสมันไพร
                    10. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดร่อนสมุนไพร
                    11. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าความหนืด
                    12. ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
                    13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่

รายละเอียด

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย