Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                   วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
                    2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าความหนืด
                    3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดร่อนสมุนไพร
                    4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหั่นบางสมันไพร
                    5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว
                    6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
                    7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดความชื้นระบบแห้งอัติโนมัติ(แบบตั้ง)
                    8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งปั่นผสมสารละลาย(Vortox Mixer)
                    9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงตรวจ(Exmintion bed)
                    10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซีลซองสเตอร์ไรด์
                    11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่)
                    12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
                    13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่

รายละเอียด

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย