Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ๑ ชุด

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ