Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

 
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ