Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนสํารับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๖ 

                 เนื่องจาก มีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว เพื่อให้มีการแข่งขันราคากันอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยฯ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคแรก 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ