Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จํานวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน งาน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ 

                 เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ