Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

          ตามประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น 

          ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีแอนด์บี อิน โนเวชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงิน งบประมาณ ๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๗๔

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ