Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน รายการ
ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น 

          ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน รายการ จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๒๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๘.๖๓

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยายพาหนะ