Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น นั้น 

             ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน (ครั้งที่ ) จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เมคาโน จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา ต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงิน งบประมาณ ๖๑,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๘๕ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ