Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น 

              ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการ เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียอีวิเม้นท์ แมนูแฟเจอริ่จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๗๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๓.๓๔

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ