Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 1 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน ห้อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสํารับ ชื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ฉัตรฟ้า จํานวน ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

              ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน ห้อง จํานวน โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลีวิ่ง ๘๘ โซลูชั่น จํากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ