Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน ชุด
ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๑๖ นั้น 

              ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน ชุด จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ ราคา ได้แก่ บริษัท พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖.๖๗

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ