Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น ๑
อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

              ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น 

              ครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรณาภา ชั้น อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จํานวน ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูเอโอ จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๑.๔๑

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม