Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 25เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 14 เครื่อง รวม 2 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
จํานวน ๒๕ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ มิติ จํานวน ๑๔ เครื่อง รวม รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๒๕ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ จํานวน ๑๔ เครื่อง รวม รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น 

                 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๒๕ เครื่อง และเครื่องฉายภาพ มิติ จํานวน ๑๔ เครื่อง รวม รายการ จํานวน รายการ ผู้เสนอราคาที่ ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี