Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่ง เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ