Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่าย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที.เอส.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ (๑๙๙๙) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่ง เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ