Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น
                 ซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เครื่อง จํานวน โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ