Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จํานวน คัน (ครั้งที่ )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
กส์ (e-bidding)
 

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น 

                 รถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จํานวน คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ ราคา ได้แก่ บริษัท สหกิจยนต์ (๑๙๘๖) จํากัด (ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,000.00 บาท (สามล้านสอง แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ