Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง)
จํานวน ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                   ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเอ็น เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ