Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(THE HUB MCRU) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จําวน งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้
                  จ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จํานวน งาน จํานวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แรดส์ดีไซน์สตูดิโอส์ จํากัด (ให้บริการ)

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ