Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                  จ้าง
ปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินลาภอลูมินั่ม แอนด์กลาส จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๕๕,๘๗๔.๔๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ