Accessibility Tools

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 404 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน ๔๐๔ รายการ โดยวิธีทอดตลาด 

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ ชํารุด เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นในการใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน ๔๐๔ รายการ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ