Accessibility Tools

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อสภาพ จำนวน 693 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อสภาพ จำนวน 693 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 693 รายการ(ซากครุภัณฑ์) โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ