รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                    บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มิถุนายน 2564

  รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณทิตวิทยาลัย