กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

                    กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน