Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวนขึ้นมาก และจังหวัดราชบุรีถูดจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์นักเรียนเป็นสำคัญ จึงอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวทางปฏฺบัติการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง